Use code "HEALTH" for 10% off orders over $30.00 plus free shipping

Throat & Mouth

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $8.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $8.99

| /

Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan)
Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan) Sold Out

| /

Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan)
Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan) Sold Out

| /

Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $9.99

| /

Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $9.99

| /

Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan)
Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan) $9.99

| /

Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan)
Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan) $9.99

| /

Isatis Tinctoria Combo Tea (Kang Bing Du Kou Fu Ye) 抗病毒口服液
Isatis Tinctoria Combo Tea (Kang Bing Du Kou Fu Ye) 抗病毒口服液 $9.99

| /

Isatis Tinctoria Combo Tea (Kang Bing Du Kou Fu Ye) 抗病毒口服液
Isatis Tinctoria Combo Tea (Kang Bing Du Kou Fu Ye) 抗病毒口服液 $9.99

| /

Scrophularia Nodosa Root Extract (Xiao Yan Ling Capsule)
Scrophularia Nodosa Root Extract (Xiao Yan Ling Capsule) $9.99

| /

Scrophularia Nodosa Root Extract (Xiao Yan Ling Capsule)
Scrophularia Nodosa Root Extract (Xiao Yan Ling Capsule) $9.99

| /

Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $8.99

| /

Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $8.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $9.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $9.99

| /

Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan)
Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan) $8.99

| /

Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan)
Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan) $8.99

| /