Use code "HEALTH" for 10% off orders of $30 or more, plus free shipping

Gastrointestinal System & Digestion

Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan)
Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan) $9.99

| /

Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan)
Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan) $9.99

| /

Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan)
Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan) $9.99

| /

Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan)
Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan) $9.99

| /

Yin Qiao Tablets
Yin Qiao Tablets Sold Out

| /

Yin Qiao Tablets
Yin Qiao Tablets Sold Out

| /

Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨 $9.99

| /

Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨 $9.99

| /

Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan)
Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan) $9.99

| /

Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan)
Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan) $9.99

| /

Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片 Sold Out

| /

Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片 Sold Out

| /

Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片
Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片 Sold Out

| /

Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片
Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片 Sold Out

| /

Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸
Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸 Sold Out

| /

Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸
Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸 Sold Out

| /

Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out

| /

Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out

| /

Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill)
Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill) $8.99

| /

Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill)
Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill) $8.99

| /

Stomach Formula (Fuke'an Tablet)
Stomach Formula (Fuke'an Tablet) $8.99

| /

Stomach Formula (Fuke'an Tablet)
Stomach Formula (Fuke'an Tablet) $8.99

| /