Use code "HEALTH" for 10% off orders of $30 or more, plus free shipping

Blood Support

Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian)
Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian) $8.99

| /

Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian)
Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian) $8.99

| /

Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 $9.99

| /

Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 $9.99

| /

Relaxx Plus TeaPills (Jia Wei Xiao Yao Wan)
Relaxx Plus TeaPills (Jia Wei Xiao Yao Wan) $9.99

| /

Relaxx Plus TeaPills (Jia Wei Xiao Yao Wan)
Relaxx Plus TeaPills (Jia Wei Xiao Yao Wan) $9.99

| /

Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma)
Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma) $8.99

| /

Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma)
Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma) $8.99

| /

Women's Nourishing Yin TeaPills (Gui Pi Wan)
Women's Nourishing Yin TeaPills (Gui Pi Wan) $9.99

| /

Women's Nourishing Yin TeaPills (Gui Pi Wan)
Women's Nourishing Yin TeaPills (Gui Pi Wan) $9.99

| /

Women's Eight Treasure Extract (Ba Zhen Wan)
Women's Eight Treasure Extract (Ba Zhen Wan) $9.99

| /

Women's Eight Treasure Extract (Ba Zhen Wan)
Women's Eight Treasure Extract (Ba Zhen Wan) $9.99

| /

Relaxx TeaPills (Xiao Yao Wan)
Relaxx TeaPills (Xiao Yao Wan) $9.99

| /

Relaxx TeaPills (Xiao Yao Wan)
Relaxx TeaPills (Xiao Yao Wan) $9.99

| /

Angelica Extract (Dang Gui Wan)
Angelica Extract (Dang Gui Wan) $9.99

| /

Angelica Extract (Dang Gui Wan)
Angelica Extract (Dang Gui Wan) $9.99

| /

LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan)
LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan) Sold Out

| /

LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan)
LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan) Sold Out

| /

Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片 Sold Out

| /

Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片 Sold Out

| /

Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵
Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵 $8.99

| /

Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵
Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵 $8.99

| /

Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $9.99

| /

Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $9.99

| /