Use code "HEALTH" for 10% off orders over $30.00 plus free shipping

Products

Li Gan Pian
Li Gan Pian $8.99

| /

Li Gan Pian
Li Gan Pian $8.99

| /

Liang Cai Xin Die Da Wan Pill
Liang Cai Xin Die Da Wan Pill Sold Out

| /

Liang Cai Xin Die Da Wan Pill
Liang Cai Xin Die Da Wan Pill Sold Out

| /

Liver Clear TeaPills (Shu Gan Wan)
Liver Clear TeaPills (Shu Gan Wan) $9.99

| /

Liver Clear TeaPills (Shu Gan Wan)
Liver Clear TeaPills (Shu Gan Wan) $9.99

| /

Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea)
Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea) $8.99

| /

Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea)
Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea) $8.99

| /

Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule)
Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule) $12.99

| /

Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule)
Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule) $12.99

| /

Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea)
Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea) $9.99

| /

Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea)
Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea) $9.99

| /

LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan)
LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan) Sold Out

| /

LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan)
LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan) Sold Out

| /

Lycll & Chrysanthemum Extract (Qi Ju Di Huang Wan)
Lycll & Chrysanthemum Extract (Qi Ju Di Huang Wan) $9.99

| /

Lycll & Chrysanthemum Extract (Qi Ju Di Huang Wan)
Lycll & Chrysanthemum Extract (Qi Ju Di Huang Wan) $9.99

| /

Men's Yin Nourish Teapills (Mai Wei Di Huang Wan)
Men's Yin Nourish Teapills (Mai Wei Di Huang Wan) $9.99

| /

Men's Yin Nourish Teapills (Mai Wei Di Huang Wan)
Men's Yin Nourish Teapills (Mai Wei Di Huang Wan) $9.99

| /

Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan)
Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan) $9.99

| /

Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan)
Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan) $9.99

| /

Nourishing Formula (Bai Feng Wan)
Nourishing Formula (Bai Feng Wan) Sold Out

| /

Nourishing Formula (Bai Feng Wan)
Nourishing Formula (Bai Feng Wan) Sold Out

| /

Pain Relieving Lotion (Yu Long You)
Pain Relieving Lotion (Yu Long You) $18.99

| /

Pain Relieving Lotion (Yu Long You)
Pain Relieving Lotion (Yu Long You) $18.99

| /

Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian)
Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian) $9.99

| /

Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian)
Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian) $9.99

| /

Pollen Season Support (Pe Min Kan Wan)
Pollen Season Support (Pe Min Kan Wan) Sold Out

| /

Pollen Season Support (Pe Min Kan Wan)
Pollen Season Support (Pe Min Kan Wan) Sold Out

| /

Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill)
Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill) $8.99

| /

Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill)
Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill) $8.99

| /

Prostate Gland Capsules
Prostate Gland Capsules $9.99

| /

Prostate Gland Capsules
Prostate Gland Capsules $9.99

| /

Prostate Gland Pills (Qian Lie Xian Wan)
Prostate Gland Pills (Qian Lie Xian Wan) $9.99

| /

Prostate Gland Pills (Qian Lie Xian Wan)
Prostate Gland Pills (Qian Lie Xian Wan) $9.99

| /

Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster
Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster
Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Relaxx Plus TeaPills (Jia Wei Xiao Yao Wan)
Relaxx Plus TeaPills (Jia Wei Xiao Yao Wan) $9.99

| /

Relaxx Plus TeaPills (Jia Wei Xiao Yao Wan)
Relaxx Plus TeaPills (Jia Wei Xiao Yao Wan) $9.99

| /

Relaxx TeaPills (Xiao Yao Wan)
Relaxx TeaPills (Xiao Yao Wan) $9.99

| /

Relaxx TeaPills (Xiao Yao Wan)
Relaxx TeaPills (Xiao Yao Wan) $9.99

| /

Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian)
Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian) $8.99

| /

Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian)
Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian) $8.99

| /

Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea)
Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea) $8.99

| /

Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea)
Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea) $8.99

| /

Scrophularia Nodosa Root Extract (Xiao Yan Ling Capsule)
Scrophularia Nodosa Root Extract (Xiao Yan Ling Capsule) $9.99

| /

Scrophularia Nodosa Root Extract (Xiao Yan Ling Capsule)
Scrophularia Nodosa Root Extract (Xiao Yan Ling Capsule) $9.99

| /

Shexiang Zhuanggugao Pain Relieving Plaster (Box)
Shexiang Zhuanggugao Pain Relieving Plaster (Box) $9.99

| /

Shexiang Zhuanggugao Pain Relieving Plaster (Box)
Shexiang Zhuanggugao Pain Relieving Plaster (Box) $9.99

| /

Shexiang Zhuanggugao Pain Relieving Plaster (Packet)
Shexiang Zhuanggugao Pain Relieving Plaster (Packet) $8.99

| /

Shexiang Zhuanggugao Pain Relieving Plaster (Packet)
Shexiang Zhuanggugao Pain Relieving Plaster (Packet) $8.99

| /

Six Flavor Rehmanni (Liu Wei Di Huang Wan)
Six Flavor Rehmanni (Liu Wei Di Huang Wan) $9.99

| /

Six Flavor Rehmanni (Liu Wei Di Huang Wan)
Six Flavor Rehmanni (Liu Wei Di Huang Wan) $9.99

| /

Sleep Easy (Shui Di An)
Sleep Easy (Shui Di An) $8.99

| /

Sleep Easy (Shui Di An)
Sleep Easy (Shui Di An) $8.99

| /

Sleep Support (An Mian Pian)
Sleep Support (An Mian Pian) $8.99

| /

Sleep Support (An Mian Pian)
Sleep Support (An Mian Pian) $8.99

| /

Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan)
Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan) Sold Out

| /

Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan)
Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan) Sold Out

| /

Sprains Support (Tieh Ta Wan)
Sprains Support (Tieh Ta Wan) $6.99

| /

Sprains Support (Tieh Ta Wan)
Sprains Support (Tieh Ta Wan) $6.99

| /

Stomach Formula (Fuke'an Tablet)
Stomach Formula (Fuke'an Tablet) $8.99

| /

Stomach Formula (Fuke'an Tablet)
Stomach Formula (Fuke'an Tablet) $8.99

| /

Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan)
Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan) $8.99

| /

Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan)
Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan) $8.99

| /

Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan)
Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan) Sold Out

| /

Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan)
Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan) Sold Out

| /

Ten Flavor Teapills (Shi Quan Da Bu Wan)
Ten Flavor Teapills (Shi Quan Da Bu Wan) $9.99

| /

Ten Flavor Teapills (Shi Quan Da Bu Wan)
Ten Flavor Teapills (Shi Quan Da Bu Wan) $9.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $9.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $9.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $8.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $8.99

| /

Uri Tract Care (606 Xiao Yan Capsule)
Uri Tract Care (606 Xiao Yan Capsule) Sold Out

| /

Uri Tract Care (606 Xiao Yan Capsule)
Uri Tract Care (606 Xiao Yan Capsule) Sold Out

| /

Uri Tract Support (Ye Niao Ting)
Uri Tract Support (Ye Niao Ting) $8.99

| /

Uri Tract Support (Ye Niao Ting)
Uri Tract Support (Ye Niao Ting) $8.99

| /

Urinary System Support (Pass Wan)
Urinary System Support (Pass Wan) $8.99

| /

Urinary System Support (Pass Wan)
Urinary System Support (Pass Wan) $8.99

| /

Urinary System Support (Shilintong Tablet)
Urinary System Support (Shilintong Tablet) $8.99

| /

Urinary System Support (Shilintong Tablet)
Urinary System Support (Shilintong Tablet) $8.99

| /

Vision Teapills (Ming Mu Di Huang Wan)
Vision Teapills (Ming Mu Di Huang Wan) $9.99

| /

Vision Teapills (Ming Mu Di Huang Wan)
Vision Teapills (Ming Mu Di Huang Wan) $9.99

| /

White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong)
White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong) $9.99

| /

White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong)
White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong) $9.99

| /

Wok Lok Pain Relieving Oil
Wok Lok Pain Relieving Oil $12.99

| /

Wok Lok Pain Relieving Oil
Wok Lok Pain Relieving Oil $12.99

| /

Women's Eight Treasure Extract (Ba Zhen Wan)
Women's Eight Treasure Extract (Ba Zhen Wan) $9.99

| /

Women's Eight Treasure Extract (Ba Zhen Wan)
Women's Eight Treasure Extract (Ba Zhen Wan) $9.99

| /

Women's Nourishing Yin TeaPills (Gui Pi Wan)
Women's Nourishing Yin TeaPills (Gui Pi Wan) $9.99

| /

Women's Nourishing Yin TeaPills (Gui Pi Wan)
Women's Nourishing Yin TeaPills (Gui Pi Wan) $9.99

| /

Yanourish Remedy (You Gui Wan)
Yanourish Remedy (You Gui Wan) $9.99

| /

Yanourish Remedy (You Gui Wan)
Yanourish Remedy (You Gui Wan) $9.99

| /

Yin Qiao Tablets
Yin Qiao Tablets Sold Out

| /

Yin Qiao Tablets
Yin Qiao Tablets Sold Out

| /

Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster
Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster
Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster $8.99

| /